Vitajte na stránke MŠ Hviezdoslavova

Nájdete tu informácie o prevádzke materskej školy, aktuálne oznamy, dokumenty a mnoho ďalších informácií a zaujímavostí o našej škôlke.


 Doležitý oznam:


 

Materská škola, Hviezdoslavova 674, 90031 Stupava

 

                 ZÁPIS detí na školský  rok 2024/2025

 

 

Deti sa do materskej školy prijímajú pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v čase od 1. mája do 31. mája 2024.

 

Riaditeľka materskej školy  oznamuje všetkým dotknutým, že po dohode so zriaďovateľom určila konkrétny termín podávania žiadostí  pre nasledujúci školský rok 2024/2025,

 

                       Zápis sa koná  07. mája 2024  v čase od 9.30 do 11.30 hodiny

 

 Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu /rodiča/. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa  aj  údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

 

Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.  Zákonní zástupcovia sa však môžu dohodnúť, že žiadosť podpíše iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke materskej školy. Pisomne_vyhlasenie_na_podpis_jedneho_ZZ_na_ziadost.pdf

 

Rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich.

 

Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke materskej školy. 

 

Pisomne_vyhlasenie_na_podpisovanie_a_dorucovanie_ZZ.pdf

 

Tlačivo žiadosti je dostupné aj na webovej stránke  našej materskej školy:           www.mshviezdoslavova.sk

 

Spôsob podávania žiadostí:

 

 1. Osobne 7. 05. 2024-  v čase od  9. 30 hod. do 11. 30 hodiny,
 2. poštou, prípadne vhodením do poštovej schránky na bráne MŠ,
 3. elektronickým podaním doručeného do  schránky materskej školy

 

 

 

Kritéria prijímania detí do materskej školy na školský rok 2024/2025:

 

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Hviezdoslavova 674, Stupava je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona. Aktuálne predpokladáme, že  v školskom roku 2024/2025  bude možné prijať 10 detí na celodennú dochádzku a 4 deti  na poldennú dochádzku.

 

Na predprimárne vzdelávanie:

 

 1. sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a dovŕšia piaty rok veku do 31.  augusta 2024,

 

  1. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť.

 

 

 

ČO BY  MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM

 

 

 

Deti  musia spĺňať:

 

 • základné hygienické požiadavky,  základné samoobslužné činnosti a základné stravovacie návyky (bez plienok a cumľa,  vedieť sa vypýtať a použiť toaletu, vedieť si  obliecť základné časti odevu a obuvi,  samostatne sa najesť lyžicou, vedieť sa napiť z hrnčeka /pohára/, ...)
 • základné schopnosti komunikácie s dospelou osobou,
 • vzhľadom na  plynulú adaptáciu   je vhodné, aby dieťa malo základné predstavy o tom, čo ho v materskej škole čaká.

 

 

 

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 

 

 

Povinné predprimárne vzdelávanie po dovŕšení  päť  rokov veku dieťaťa plní dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt.

 

 

 

-     deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú  v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

 

 

 

SPÁDOVÉ  OBLASTI  PRE MŠ HVIEZDOSLAVOVA 674, STUPAVA

 

 

 

Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juráčkova, Kolakovičova, Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Šípková, Štúrova, Záhumenská .

 

 

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 30. júna 2024.

 

V Stupave, 12. 04. 2024                                         Mgr. Eva KARCH Hnátayová, riaditeľka

 

                                                                                              


 

    

 

                                                                                              


 

Informácia o spracúvaní osobných údajov

GDPR tu

 

  

PODPORTE SVOJIMI 2% Z DANE OZ HVIEZDIČKA

(Tlačivo stiahnete tu)


 


 

aktualne-oznamy

 Oznamy (kliknite)

 • Aktuálne oznamy, najnovšie informácie a všeobecné oznamy

dokumenty


 Dokumenty na stiahnutie  (kliknite)
 • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava za školský rok 2018/ 2019 (stiahnete tu)