Vitajte na stránke MŠ Hviezdoslavova

Nájdete tu informácie o prevádzke materskej školy, aktuálne oznamy, dokumenty a mnoho ďalších informácií a zaujímavostí o našej škôlke.


 Doležitý oznam:


 

ZÁPIS detí na školský  rok 2022/2023

 

Deti sa do materskej školy prijímajú pre nasledujúci školský rok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu v čase od 1. mája do 31. mája 2022.

Riaditeľka materskej školy  oznamujeme všetkým dotknutým,

že po dohode so zriaďovateľom určila konkrétny termín podávania žiadostí pre nasledujúci školský rok 2022/2023,

od 02. mája do 13. mája 2022

 Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu /rodiča/. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa  aj  údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.

 Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

Tlačivo žiadosti je dostupné aj na webovej stránke  našej materskej školy:     

  

http://www.mshviezdoslavova.sk/informacie/dolezite/dokumenty-na-stiahnutie/


alebo tu.


Spôsob podávania žiadostí:

 1. Osobne 10. 05. a 11. 05. 2022.-  v čase od  10.00 do 11. 30 hodiny,
 1. poštou, prípadne vhodením do poštovej schránky na bráne materskej školy,
 2. elektronickou schránkou,
 1. v prípadne karantény rodiny  na e-mail: stupava@mshviezdoslavova.sk

Kritéria prijímania detí do materskej školy na školský rok 2022/2023:

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy, Hviezdoslavova 674, Stupava je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.


Na predprimárne vzdelávanie:

 1. sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a dovŕšia piaty rok veku do 31.augusta 2022,
 2. deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť,
 3. deti do naplnenia kapacity MŠ – v školskom roku 2022/2023  je možné prijať 5 detí na celodennú dochádzku a 2 deti na poldennú dochádzku.

Deti, musia spĺňať základné hygienické požiadavky a samoobslužné činnosti (bez plienok, vedieť sa vypýtať a použiť toaletu,  samostatne sa najesť lyžicou, vedieť sa napiť z hrnčeka /pohára/, vedieť si  obliecť základné časti odevu,...)

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 

Povinné preprimárne vzdelávanie po dovŕšení  päť  rokov veku dieťaťa plní dieťa v materskej škole, v ktorej spádovej oblasti má trvalý pobyt.

 

 • deti, ktoré navštevujú materskú školu pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračujú  v povinnom predprimárnom vzdelávaní v príslušnej materskej škole.

 

SPÁDOVÉ  OBLASTI PRE MŠ HVIEZDOSLAVOVA 674, STUPAVA

 

Spádové územie Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici č. 674 v Stupave

 

Zoznam ulíc a námestí:

 

Bajzova, Bottova, Devínska cesta, Dolná, Hodžova, Hollého, Hurbanova, Hviezdoslavova, Juračkova, Kolakovičova,

Matuškova, Moyzesova, Pri Polankach, Šípková, Štúrova, Záhumenská

Stavby v k.ú. Mástske grefty, súp. č. 5046; 5238; 5248; 5249; 5284;

5309; 5337; 5364; 5365; 5434; 5468; 5507; 5549; 5583; 5608;

Stavby v k.ú. Stupava,súp. č. 5226

Stavba v k.ú. Mást, súp. č. 5050.

 

 

OSTATNÉ PODMIENKY PRIJÍMANIA

Pri záujme, ktorý prekračuje kapacitné možnosti MŠ sa prednostne prijímajú deti v tomto poradí:

 1. Súrodenci detí už navštevujúcich našu  MŠ, ktorí dovŕšili tretí rok veku  do 31.08.2022.
 1. Zostupne – podľa dátumu.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si zákonný zástupca dieťaťa prevezme osobne alebo poštou najneskôr do 30.júna 2022.

 

V Stupave, 27. 04. 2022                                         Mgr. Eva KARCH Hnátayová,

                                                                                               riaditeľka


Dokumenty k nástupu do MŠ stiahnete tu

 

  

PODPORTE SVOJIMI 2% Z DANE OZ HVIEZDIČKA

(Tlačivo stiahnete tu)


 


 

aktualne-oznamy

 Oznamy (kliknite)

 • Aktuálne oznamy, najnovšie informácie a všeobecné oznamy

dokumenty


 Dokumenty na stiahnutie  (kliknite)
 • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava za školský rok 2018/ 2019 (stiahnete tu)