Strava a jedálny lístok

Úvod DôležitéStrava a jedálny lístok


ikona-strava


Pozrite si aktuálny jedálny lístok tu

 1. Stravná jednotka v MŠ na 1 deň je 1,54 €

  • desiata      0, 38 €
  • obed         0,90  €
  • olovrant     0,26 €

Dieťa sa prihlasuje a odhlasuje na stravu do 8.hod. alebo deň vopred.

Preplatok za chýbajúce dni bude odpočítaný v stravnom na nasledujúci mesiac.

Deti sa zo stravy odhlasujú osobne alebo telefonicky na tel. č. 02/65934557

 

Stravné sa platí  platobným príkazom na účet: SK1602000000002532430457

Stravné sa platí mesiac vopred - najneskôr do 10. v mesiaci

 

V rámci piatich stravovacích dní sa v  MŠ podáva:

  • jedno múčne jedlo
  • dve hlavné mäsové jedlá
  • jedno hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením
  • jedno jedlo zeleninové

2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Novela zákona č. 544/2010Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

Dotácia na stravu predškolákov sa poskytuje v sume 1,20 € na každý deň,

v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu. Stravná jednotka je 1,54 € na deň,

preto rodič doplatí 0,34 €  na deň. Stravné platia predškoláci mesiac vopred vždy na dva mesiace.

Chýbajúce dni budú odpočítané v nasledujúcom mesiaci.