Naša škôlka

Úvod O nás

História Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici siaha do roku 1947, kedy bola detskou opatrovňou v Máste
Materská škola (ďalej MŠ) je od 1. januára 2003 samostatným právnym subjektom, zriaďovateľom školy je Mesto Stupava
V mene MŠ vystupuje štatutárny zástupca materskej školy – riaditeľ školy: Mgr. Eva Karch Hnátayová

 

Materská škola poskytuje celodennú formu výchovy a vzdelávania (predprimárne vzdelávanie) deťom od 3 do 6 rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, poskytuje deťom možnosť aj poldenného pobytu.

 

Počet tried, detí a zamestnancov

 • Materská škola je dvojtriedna
 • V školskom roku 2023/24 je zapísaných 44 detí vo veku 3 až 6 rokov
 • Výchovu a vzdelávanie detí zabezpečuje kvalifikovaný personál – 4 pedagógovia
 • Nepedagogickí zamestnanci – 5


Materská škola má dve budovy:

 • hlavná časť slúži na výchovno-vzdelávaciu činnosť
 • priľahlá budova - samostatná kotolňa a sklad

 

Vybavenie hlavnej budovy:

 • vstupnú chodbu, dve šatne, riaditeľňu, spájacie chodby,
 • sociálne zariadenie (WC a umyváreň),
 • 2 samostatné triedy - slúžia ako herne aj spálne,
 • jedáleň,
 • kuchyňu, ktorá slúži ako výdajňa stravy, strava sa dováža z MŠ Ružová 7

 

Súčasťou MŠ je školský dvor so šplhacou zostavou, herné zostavy so šmýkačkami a pieskovisko, prehadzovadlá, balančná lávka, basketbalový kôš a sezónne trampolína.

 

Zameranie materskej školy

 • Umožniť deťom prežiť šťastné detstvo

 

Koncepčné zámery školy smerujú:

 • k podpore zdravia a zdravého životného štýlu,
 • k humanizácii procesu výchovy a vzdelávania,
 • k zachovaniu regionálnych tradícií – udržiavanie ľudových zvykov a tradícií Záhoria