Oznamy a novinky

ikona-oznamyŠkolné

Žiadame rodičov, aby uhradili školné na číslo účtu

SK8002000000001935444357

VÚB,a.s.


Stravné

Stravné v MŠ sa platí vždy mesiac vopred, najneskôr do 15. v mesiaci.

Žiadame rodičov, aby stravné uhradili vždy načas.