Oznamy a novinky

ikona-oznamyŠkolné

Žiadame rodičov, aby uhradili školné na číslo účtu

SK8002000000001935444357

VÚB,a.s.


Stravné

Stravné v MŠ sa platí vždy mesiac vopred, najneskôr do 15. v mesiaci.

Žiadame rodičov, aby stravné uhradili vždy načas.
 


 

Vážení rodičia!

Na základe Rozhodnutia ministra školstva sa mení  aj termín a spôsob podávania žiadostí k zápisu do Materskej školy, Hviezdoslavova 674, Stupava.

 

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Žiadosti môžete podávať od 1. 05. 2020 do 15. 05.2020

 1. v e- mailovej forme na adresu MŠ: stupava@mshviezdoslavova.sk s tým, že žiadosť bude podpísaná oboma rodičmi a naskenovaná;
 2. elektronickou poštou, pre tých, ktorí  majú zriadenú elektronickú stránku a zaručený elektronický podpis;
 3. doručenie do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na bráne materskej školy;
 4. až v poslednom rade službou  Slovenskej pošty.

Ďakujem. Mgr. Eva Karch Hnátayová, riaditeľka
ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

 

                   

          Riaditeľka Materskej školy, Hviezdoslavova 674, v Stupave oznamuje všetkým dotknutým, že sa na materskej škole uskutoční zápis detí na predprimárne vzdelávanie dňa

 

21. apríla 2020

v čase  od  10.00 a do 12. 30  hodiny.

 

            Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v zmysle  § 59 zákona č.  245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a podľa § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/ 2008 Z. z.  o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/ 2009 Z. z.  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (rodiča) dieťaťa.

 

Podmienky prijatia  dieťaťa do materskej školy:

 

 1. Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka 2020/2021,
 2. Počet voľných miest: predpoklad 12 a 2 na doobedie.
 3. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré  dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou docházkou.
 4. Ostatné podmienky prijatia po prerokovaní s pedagogickou radou: súrodenci už chodiacich detí, ktorí mali podanú žiadosť v minulom školskom roku a neboli prijaté.
 5. Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú rodič obdrží  v materskej škole, prípadne na webovej stránke MŠ a túto potom  predloží spolu s potvrdením o zdravotnom stave, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (ošetrujúci lekár dieťaťa).Vyplnenú a potvrdenú žiadosť  od lekára rodič (zákonný zástupca) dieťaťa doručí – podáva  riaditeľke materskej školy  21. apríla 2020,  v priebehu dňa od 10.00 do 12.30 hodiny.
 6. Na základe vyplnenia požadovaných dokladov, riaditeľka vystaví rozhodnutie o prijatí – neprijatí dieťaťa do materskej školy najneskôr do 30. 06. 2020. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy obsahuje prijatie dieťaťa na adaptačné obdobie, ktoré trvá spravidla 2 mesiace. Forma a dĺžka pobytu dieťaťa v MŠ sa v priebehu adaptačného obdobia  reguluje podľa individuálnych schopností a vlastností dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po dohode s rodičmi, alebo na základe jeho písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky na dohodnutý čas, alebo dochádzku dieťaťa do materskej školy ukončiť. Vždy sa rešpektujú individuálne osobitosti dieťaťa.
 7. Ak požaduje rodič odložiť povinnú školskú dochádzku, musí do 15. apríla predložiť žiadosť o odloženie povinnej školskej dochádzky s vyjadrením príslušného odborníka –  psychológa (odporučenie výchovného poradenstva a prevencie),  prípadne  všeobecného lekára pre deti a dorast – ak sa jedná o zdravotné dôvody. Ak rodič nemá uvedené doklady do stanoveného termínu, upozorní riaditeľku o danom predpoklade, za účelom rezervovania miesta pre dieťa v MŠ.

                                                                                           

       

                                                                                 Mgr. Eva  Karch Hnátayová,  riaditeľka