Oznamy a novinky

ikona-oznamyŠkolné

Žiadame rodičov, aby uhradili školné na číslo účtu

SK8002000000001935444357

VÚB,a.s.


Stravné

Stravné v MŠ sa platí vždy mesiac vopred, najneskôr do 15. v mesiaci.

Žiadame rodičov, aby stravné uhradili vždy načas.
 


Pokyny pre rodičov / zákonných zástupcov/

 

Organizácia nového školského  roku 2021/2022
 

 • Nástup novoprijatých  detí do materskej školy v novom školskom  roku je 02. septembra 2021, v čase od 7.35 -  do 8. 00 hod.
 • Vzhľadom na to, aby sa deti v šatni nepremiešavali,  príchod detí už chodiacich do MŠ  a novoprijatých do II. triedy /Včielky/ je upravený na čas  od 6. 30.  do 7. 30 hodiny.  
 • Bude prebiehať ranný filter, ktorý  povinne vykonáva materská škola podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007  Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Deťom pred vstupom do šatne  bude meraná teplota a použijú dezinfekciu na ruky.
 • Deti, ktoré nemôžu nastúpiť, rodičia odhlásia telefonicky najneskôr do 7.50 hodiny  daného dňa.
 • Novoprijaté deti si prinesú fotokópiu preukazu poistenca, písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, splnomocnenie na vyberanie detí z MŠ.
 • Všetky deti si prinesú vyhlásenie o bezpríznakovosti.
 • V I. triede „Žabky“  bude prebiehať adaptačný proces dieťaťa na materskú školu.  Novoprijaté deti 2. septembra nastúpia na 2 hodiny a  každým ďalším dňom sa im pobyt bude postupne predlžovať, čo však závisí   od individuálnych adaptačných schopností  dieťaťa.
 • Ostatné deti nastupujú na celý deň, prípadne kratšie podľa rozhodnutia /poldenná dochádzka/ a priania rodičov.
 • Všetky deti musia mať v skrinke náhradné základné oblečenie a spodnú bielizeň, zabalené rúško,  hygienické vreckovky.
 • Rodičia  nájdu v šatni skrinku označenú obrázkom podľa menného zoznamu,  dieťa prezujú, vyzlečú vrchné šatstvo a odovzdajú dieťa do  triedy, danej učiteľke, prípadne poverenej osobe.
 • Vstupná šatňa je pre deti II. triedy „Včielky“ a druhá šatňa je pre deti I. triedy – všetky „Žabky“  a časť pre deti II. triedy.
 • Deti sa odovzdávajú a vyberajú z MŠ od  učiteliek, všetky individuálne potreby detí riešia rodičia s triednymi učiteľkami.
 • Lúčenie s deťmi prosíme skrátiť na minimum.
 • Upozorňujeme rodičov, že do materskej školy je  zakázané nosiť hračky, nápoje, lieky a  jedlo akéhokoľvek druhu!
 • Všetci rodičia a sprevádzajúce osoby detí sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov materskej školy.

 
Prosíme rodičov o spoluprácu. Ďakujeme za pochopenie.